Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
ЛЮБИМА ЧАСТ
ОТ             МЕНЮ!
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”,
 подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”
по приоритетна ос № 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
МОЕТО
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Инвестиране в устойчиво рибарство!

Logo Info

Тази интернет страница е част от проект "ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ"по Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А.“Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос № 4

Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, както и по мярка 1.1. "Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област", сектор 3 „Промоционални кампании“ от стратегията на „МИРГ Поморие - Несебър” за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.

С осъществяването този проект се цели промотиране на продуктите от риболов и аквакултура в община Поморие, което да насочи вниманието на крайния потребител към ползите от консумация на тези продукти. Този подход от своя страна би спомогнал за повишаване на потреблението им и за постигането на една по-добра доходност и по-високо ниво на конкурентноспособност на заетите в сектор Рибарство в региона.

Подобряването на цялостния имидж и повишаването на продажбите на риба и рибни продукти в Поморие, биха довели също така до оформяне на рибарската област в едно по-привлекателно място за инвестиции.

Промоционалната кампания включва изготвянето и извършването на редица комуникационни дейности, чрез които да се постигнат максимално бързо и ефективно целите на проекта. Рекламните дейности включват: флаери, рекламни брошури, плакати, интернет страница и интернет оптимизация, рекламни банери, публикации в електронни медии, билбордове и информационна табела.

Основната цел на кампанията е:
- Подобряване на престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и на самия сектор "Рибарство"
- Повишаване на потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура.

След изпълнението на този проект определените целеви групи ще бъдат по-добре информирани относно ползите от консумацията на продуктите от риболов и аквакултура. Тази информираност ще доведе до по-голяма мотивираност за включване на тези продукти в едно здравословно хранително меню, което от своя страна ще доведе до по-голямо потребление и подобряване на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура.