Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
ЛЮБИМА ЧАСТ
ОТ             МЕНЮ!
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”,
 подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”
по приоритетна ос № 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
МОЕТО
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Инвестиране в устойчиво рибарство!

Logo zaMIRG

Сдружението „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие-Несебър“ е доброволна, независима организация с нестопанска цел, регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза.

Създадена е в отговор напредизвикателството свързано с предоставянето на възможност за подобряване на конкурентоспособността на рибарските общности чрез прилагане на подхода отдолу - нагоре, според най добрите европейски практики, които овластяват местните хора с финансови и методически инструменти така, че те да подобрят качеството на живота си и да решат проблемите си чрез споделена визия за решенията.

Седалището и адресът на управление на сдружението е в гр. Поморие.Сдружението се управлява от следните органи – общо събрание, управителен съвет, управител, контролен съвет.

Проект "ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ" e осъществен с финансовата помощ на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., по мярка 1.1. "Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област", сектор 3 „Промоционални кампании“ от стратегията на „МИРГ Поморие - Несебър” за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския фонд за рибарство.