Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013
ЛЮБИМА ЧАСТ
ОТ             МЕНЮ!
ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Договор № 304/26.02.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на рибарските области”,
 подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи”
по приоритетна ос № 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по Oперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България,
финансирана от Европейския Фонд за Рибарство за програмен период 2007-2013 г.
МОЕТО
Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Инвестиране в устойчиво рибарство!

Logo Pazar

На национално ниво секторът по рибарство и аквакултури в България, включително преработката на риба, е сравнително малък, въпреки че осигурява висока работна заетост на регионално равнище, главно в крайбрежните райони.

В България производството на риба се разделя на 2 вида – стопански риболов и производство на аквакултури.Стопанският риболов се разделя на две главни групи – морски и сладководен.

Същият принцип на категоризация има и при производството на аквакултури – морско и сладководно производство на аквакултури. Морските аквакултури се ограничават за момента единствено до ферми за отглеждане на молюски (черноморски култивирани миди и др.), като формират едва 1.0% от общото производство.

През последните няколко години търсенето на риба в света отново започва да се повишава. Според прогнозите, за да се осигурят необходимите ресурси в следствие на повишеното търсене, ще се наблегне на производството на аквакултури (200%), на морски улов (20%) и на внос на риба и рибни продукти.

Доклад на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО) от 2010 г. сочи, че след 10 години половината от улова ще се дължи на аквакултурата. Приоритетното развитие на отрасъла се дължи на тенденцията към намаляване на запасите в световния океан.

Според актуално изследване на Европейската комисия за консумацията на продукти от риболов и аквакултура на човек годишно, България е в края на статистиката с 6.4 кг, докато средното количество в Европейския съюз е 28 кг.